Tietosuoja (GDPR)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Eloisa Ilola ry:n jäsenrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Eloisa Ilola ry.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

Juhamatti Muuraiskangas, 0400 642514, juhamatti@eloisailola.fi

3. Rekisterin nimi

Eloisa Ilola ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Jäsentietojen käsittely perustuu yhteiseen sopimukseen Eloisa Ilola ry:n ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Palveluiden myyntiin ja toteutukseen ja maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely.

Jäsentiedon ylläpitäminen, käsittely, jäsenmaksun valvonta ja toiminnasta tiedottaminen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja/jäsentietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään maksimissaan viisi (5) vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, tietojen oikaisemiseen ja tietojensa poistoon asiakkuuden tai jäsenyyden päättymisen jälkeen.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.